toppbilde

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Disse generelle betingelsene gjelder for medlemskap ved Nr1 Fitness fra og med 25.12.2015.

 1. Om Avtalen
  1. 1. Avtalen mellom medlemmet og Nr1 Fitness består av medlemskontrakt og medlemsbetingelsene. Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen og de instrukser som gjelder på senteret. I tillegg til medlemsavtalen kan enkelte særskilte vilkår gjelde for visse tjenester og tilbud.
  2. 2. Nr1 Fitness kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til en tredjepart ved oppkjøp.
  3. 3. Nr1 Fitness forbeholder seg retten til å endre medlemsbetingelsene iht. punkt 8.5.
 2. Medlemskap i Nr1 Fitness
  1. 1. Medlemskap hos Nr1 Fitness kan søkes av myndige personer som ikke skylder penger fra tidligere medlemskap og som har en allmenn god helsetilstand. Aldersgrense for medlemskap er 14 år på våre fullskalasentre og 15 år på øvrige sentre. Det er mulig å trene fra fylte 13 år på våre fullskalasentre sammen med en foresatt. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med Nr1 Fitness, dersom en foresatt inngår avtale på vedkommendes vegne.
  2. 2. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i avtalen. For medlemskap med bindingstid, gjelder medlemskapet for den perioden medlemmet har bundet seg til. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Medlemsavtaler løper inntil medlemskapet sies opp iht. gjeldende regler for oppsigelse (ref. punkt 8).
  3. 3. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person, uten godkjenning av administrasjonen. Ved overdragelse av medlemskapet vil det nye medlemmet bli belastet med et administrasjonsgebyr.
  4. 4. Medlemmet kan i bindingstiden oppgradere sitt medlemskap til et høyere nivå i samsvar med Nr1 Fitness til enhver tid gjeldende tilbud for ulike medlemskap. Etter bindingstidens utløp kan medlemmet også velge å nedgradere medlemskapet.
  5. 5. Medlemmets personlige medlemskort fungerer også som nøkkelkort til senteret. Når senteret er ubemannet har medlemmet adgang til senteret ved å trekke kortet sitt ved inngangsdøren. Medlemmer under 18 år har ikke tilgang til senteret mellom kl.22.00 og 06.00.
  6. 6. Trening skjer på eget ansvar. Nr1 Fitness anbefaler at trening utenfor bemanningsperioden skjer i følge med andre. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn.
  7. 7. Nr1 Fitness har rett til å tilpasse timeplan og bemannede åpningstider i henhold til sesong og medlemmenes etterspørsel, samt redusere tilbudet eller holde stengt på offentlige helligdager.
  8. 8. Det er kameraovervåking på Nr1 Fitness sine sentre.
 1. Betaling
  1. 1. Medlemmet, eller den person som i medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvaret for medlemmet, skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. Nr1 Fitness gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgiften under bindingstiden, med mindre medlemmet selv endrer medlemskapstype, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på månedsavgiften endres.
  2. 2. Månedsavgiften forfaller løpende den 20. i hver måned, med unntak av ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder.
  3. 3. Årlig administrasjonsgebyr pålydende 250,- kroner påløper den 25. mars hvert år, med unntak av det første året hvor administrasjonsgebyret betales ved innmelding.
 2. 4. Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsterminene.
 3. 5. Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk (avtalegiro) av månedsavgift og sørge for at betaling av månedsavgiften utføres innen betalingsfristens utløp. Ønsker du faktura tilsendt, kan du få faktura i posten, på e-post eller digipost. Vær oppmerksom på at ved tilsending av faktura per post, e-post eller digipost tilkommer det et fakturagebyr på 40,-. Du unngår fakturagebyr ved inngåelse av avtalegiro.
 4. 6. Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til tredjepart for videre purring og eventuell videre overføring til inkasso. Ved forsinket betaling kan Nr1Fitness kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling m.fl.
 5. 7. Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling. Dersom medlemmet likevel velger å betale til Nr1 Fitness, kan Nr1 Fitness bruke denne innbetalingen til å dekke et annet krav.
 6. 8. Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil Nr1 Fitness kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.
 7. 9. Medlemmet kan benytte automatisk trekk (avtalegiro) også på andre varer levert av Nr1 Fitness. Det er medlemmets ansvar at beløpsgrense er tilstrekkelig for dette. Avtalegirotrekk på andre varer og tjenester skjer samtidig med trekk for månedsavgift.
 8. Medlemmets ansvar
  1. 1. Medlemmet plikter å:
   • Gjøre seg kjent med og følge Nr1 Fitness’ gjeldende sikkerhets- og trivselsregler.
   • Informere Nr1 Fitness om endringer som vedrører medlemskapet, herunder endring av kontaktopplysninger.
   • Informere Nr1 Fitness om forhold som gir rett på eller endrer medlemmets rett til rabatt på månedsavgift eller annen medlemsfordel. Nr1 Fitness vil kunne kreve at medlemmet fremviser dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatter eller annen fordel.
  2. 2. Medlemskortet skal alltid registreres ved ankomst på senteret. Kortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Nr1 Fitness kan kreve at medlemmet fremlegger legitimasjon. Medlemmet har ansvar for å forhindre at kortet ikke blir misbrukt av andre. Det vil bli gjort regelmessige kontroller på senteret og tas jevnlige stikkprøver via kameraovervåkingen og personer som har lånt vekk kortet sitt eller sluppet inn «ikke medlemmer» vil få gebyr i henhold til punkt 4.4 i våre medlemsbetingelser.
  3. 3. Ved tap av kort eller mistanke om misbruk, skal dette snarest meldes til Nr1 Fitness. Dersom Nr1 Fitness lider økonomisk tap (pga. tyveri, hærverk, e.l.) som følger av medlemmets mistede treningskort, før kortet er registrert mistet, kan medlemmet bli stått til erstatningsmessig ansvar. Ved utlevering av nytt medlemskort vil medlemmet bli pålagt å betale et gebyr i henhold til gjeldende prisliste.
  4. 4. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe inn andre på senteret. Dette medfører et tilleggsgebyr på 3000,- kroner og medlemsavtalen kan opphøres.
 1. Informasjon og beskjeder
  1. 1. Nr1 Fitness gir informasjon til medlemmet i henhold til kontaktopplysninger medlemmet har oppgitt til Nr1 Fitness. Medlemmet samtykker til at Nr1 Fitness kan benytte elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, etc.) for å informere om forhold som gjelder medlemskapet, herunder prisendringer samt informasjon om og/eller markedsføring av tjenestetilbud, iht. markedsføringslovens §15.
  2. 2. Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder medlemsavtalen kan leveres skriftlig til Nr1 Fitness via post, e-post eller på senteret. Kontaktinformasjon til Nr1 Fitness er tilgjengelig på vår nettside (www.nr1fitness.no)
 1. Personopplysninger
  1. 1. Medlemmet samtykker til at Nr1 Fitness, og andre firmaer som inngår i samme konsern som Nr1 Fitness, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger og lignende) og medlemmets bruk av Nr1 Fitness tjenester, herunder informerer om tjenester fra Nr1 Fitness.
  2. 2. Medlemmet samtykker til at Nr1 Fitness lagrer treningshistorikk, med det formål å kunne følge opp medlemmets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg for vedkommende. Treningshistorikk utover to (2) år vil automatisk bli slettet innen utgangen av desember det påfølgende år. Ved oppsigelse av medlemskapet vil din treningshistorikk bli slettet innen tolv (12) måneder. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk.
  3. 3. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.
  4. 4. Samtykket fra medlemmet angående punktene over, gjelder så lenge medlemsavtalen løper og i en periode på tolv (12) måneder etter opphør av medlemsavtalen. Opplysninger knyttet til betalingsinformasjon vil bli lagret i ti (10) år i tråd med regnskapsloven. Dette for å kunne gi medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem i Nr1 Fitness.
  5. 5. I henhold til punkt 2.8 så er det kameraovervåking på Nr1 Fitness sine sentre. Formålet med overvåkingen er å forebygge/utrede lovbrudd, hindre misbruk av nøkkelkort og annen ureglementert adgang og skape et trygt og sikkert miljø for alle våre medlemmer. Kameraovervåkingen og behandlingen av innhentet informasjon foretas i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.
 1. Frys av medlemskap
  1. 1. Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt i Nr1 Fitness. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode, minimum en (1) måned.
  2. 2. Det kan innvilges frys av medlemsavtale ved følgende forhold: sykemelding med mer enn en måneds varighet, svangerskap, midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb, studier eller militærtjeneste til steder hvor avstanden til nærmeste Nr1 Fitness-senter er for langt unna i forhold til overkommelig reisevei. Dokumentasjon skal fremlegges.
  3. 3. Medlemmet må sende en skriftlig søknad om frys med vedlagt dokumentasjon til Nr1 Fitness. Søknad kan sendes via e-post, brev eller leveres på senteret. Søknaden må leveres i forkant av frysperioden, og ved sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade.
  4. 4. Ved godkjennelse av søknad vil medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende frysperioden. Bindingsperioden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir opptil tolv (12) betalende måneder. Frysperiode og betalingsfriperiode behøver ikke være like.
  5. 5. Medlemmet skal motta skriftlig tilbakemelding på søknad om frys innen 14 dager. Så lenge medlemskapet er fryst, vil medlemskortet sperres for adgang til Nr1 Fitness sine sentre. Dersom treningssenteret ønsker å oppbevare dokumentasjonen for søknad om frys, skal medlemmet godkjenne dette.
 2. Oppsigelse og endring av medlemsavtalen
  1. 1. Medlemsavtalen kan sies opp når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Oppsigelsestiden er en (1) måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.
  2. 2. Oppsigelse bør skje skriftlig via e-post, brev eller ved oppmøte på et Nr1 Fitness treningssenter. Medlemmet skal innen 14 dager motta en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Nr1 Fitness.
  3. 3. Medlemmet har rett til å avslutte medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Nr1 Fitness innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen, jf. angrerettlovens § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor et Nr1 Fitness senter. Dersom medlemmet starter treningen innen 14 dager etter inngåelse av kontrakt (angrefristens utløp), vil medlemmet være forpliktet til å betale for verdien av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er levert, jf. angrerettlovens § 26.
  4. 4. Medlemmer som, på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, kan ved skriftlig melding til Nr1 Fitness søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingsperioden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker fra tidspunktet Nr1 Fitness har mottatt denne. Det at medlemmet over en lengre periode av ulike årsaker ikke har benyttet sitt medlemskap, skal ikke være å anse som grunn til oppsigelse etter dette punkt.
  5. 5. Nr1 Fitness har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer Nr1 Fitness antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles til medlemmet. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles.
  6. 6. Vesentlige endringer som i betydelig grad endrer forutsetningen for medlemskapet vil kunne gi medlemmet rett til å terminere medlemsavtalen også i bindingstiden.
  7. 7. Nr1 Fitness har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning, dersom medlemmet vesentlig misligholder avtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:
   • Brudd på betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross av inkassovarsel og andre påminnelser fortsatt ikke er betalt, jfr. pkt. 3.7.
   • Brudd på sikkerhets- eller trivselsregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av Nr1 Fitness.
   • Brudd på Nr1 Fitness’ Antidopingpolicy jfr. pkt.11
 3. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri
  1. 1. Ved oppbevaring av personlige eiendeler på senteret, må Nr1 Fitness-medlemmer benytte skap med egen lås.
  2. 2. Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på et Nr1 Fitness-senter etter tidspunkt for ordinær stenging, har Nr1 Fitness rett til å bryte opp medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Om medlemmet ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, har Nr1 Fitness etter eget valg rett til å kaste disse.
  3. 3. Nr1 Fitness er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av medlemmets personlige eiendeler som medlemmet tar med seg til et Nr1 Fitness-senter, med unntak av de tilfellene der Nr1 Fitness kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.
 1. Fritaksgrunner, lovvalg og tvist
  1. 1. Nr1 Fitness er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor Nr1 Fitness sin kontroll og som Nr1 Fitness ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).
  2. 2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.
  3. 3. Tvister mellom medlemmet og Nr1 Fitness skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.
 2. Antidopingpolicy
  1. 1. Nr1 Fitness samarbeider med Antidoping Norge for å holde sentrene frie for doping.
  2. 2. Nr1 Fitness vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne utføre dopingkontroll, og på oppfordring be medlemmet samtykke i å la seg teste for dopingpreparater. Dersom medlemmet tester positivt på eventuell test, eller ikke samtykker i å la seg teste, vil Nr1 Fitness kunne si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.
  3. 3. Ved signering av denne medlemsavtale aksepterer medlemmet å være kjent med Nr1 Fitness sin Antidopingpolicy og innrette seg deretter.